O NÁS

O FIRMĚ

Realitní kancelář ing.Zdeňka Kurečky má dle nového zákona č.39/2020 Sb. o realitním zprostředkování nové živnostenské oprávnění na ohlašovací vázanou živnost REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ a to s účinností od 4.3.2020 viz sp.značka  ZU-37572020-zili, které vydal Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Krnov.

Realitní kancelář ing. Zdeňka Kurečky má v rámci nového zákona o realitním zprostředkování uzavřenu pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti realitního zprostředkovatele platnou od 25.2.2020 . Potvrzení o pojištění je uvedeno níže.

 • realizujeme prodej nemovitostí včetně jejich výkupů
 • zdarma zprostředkujeme hypotéční servis kupujícím
 • spolupracujeme se zkušenými a odpovědnými finančními poradci
 • využíváme naše dlouhodobé zkušenosti z realitního trhu
 • zajistíme zpracování PENB ( průkaz energetické náročnosti budovy)
 • zodpovědně se věnujeme prodávajícím i kupujícím
 • klienti po celé ČR i v zahraničí využívají náš plný servis při prodeji jejich nemovitostí
 • poskytujeme reference z našich prodejů nemovitostí v daném regionu
 • zajišťujeme nejlepší pozice při prodejích na inzertních serverech
 • využíváme advokátní a notářskou úschovu kupní ceny
 • ve spolupráci s Realitními fondy vykupujeme nemovitosti či poskytujeme zálohy na kupní cenu
 • poskytujeme odměnu tipařům, kteří nás upozorní na plánovaný prodej nemovitostí
 • jsme plátci DPH

GDPR ochrana osobních údajů při realitní činnosti zprostředkovatele 

Účel tohoto dokumentu a co se v něm dozvíte 

Účelem tohoto dokumentu je zákonné naplnění obsahu Nařízení (EU) 2016/679 a seznámit Vás, jako subjektem údajů s Vašimi právy a současně Vás informovat srozumitelnou formou o tom, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat a jak budeme chránit Vaše soukromí. Tento dokument obsahuje informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.kureckareality.cz, našimi klienty i potencionálními zájemci o naše služby a produkty. 

Rádi bychom Vás informovali, že již nyní se naše postupy při zpracování osobních údajů řídí zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s tím, že nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme dle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (obecně známé pod zkratkou GDPR). 

Správce osobních údajů - kdo je správce a jakým způsobem nás lze kontaktovat 

Ing. Zdeněk Kurečka se sídlem Nádražní 383/5, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 46141049 (dále jen Správce), kontaktní e-mail: info@kureckareality.cz, kontaktní telefon: +420 724 213 037,  webové stránky: www.kureckareality.cz, datová schránka : qnjpjtm

Prohlášení správce 

Shora uvedený správce prohlašuje, že nesbírá žádné citlivé údaje o klientech nad rámec běžného obchodního vztahu, žádné údaje nepředává třetím osobám za účelem marketingových aktivit, nevyužívá údaje k zasílání vlastních obchodních aktivit vyjma výslovně vyžádaných klientem, nesbírá IP adresy návštěvníků a cookies z našich webových stránek jsou využity pouze pro obecnou statistiku návštěvnosti. Správce dále sděluje, že u veškerých poskytnutých údajů předpokládá jejich aktuálnost a shodu se skutečností, kterou není oprávněn si vyjma zákonného zmocnění ověřovat, přičemž v případě jakékoliv podstatné změny nás o této změně budete bez zbytečného prodlení informovat, abychom mohli poskytnuté údaje aktualizovat, bude-li to nezbytné. 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 

Zdroje osobních údajů: 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním koupě nebo prodeje nemovitých věcí a družstevních podílů v bytových družstvech, zprostředkování pronájmu či podnájmu), při osobním kontaktu (včetně údajů předených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem, z vizitek nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Twitter, Viber, Messenger) a z veřejných rejstříků (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam aj.) 

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména v soukromé inzerci. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, tudíž se do naší dispozice dostanou pouze ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Osobní údaje, které zpracováváme: 

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu, pas), telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji). 

K čemu potřebujeme Vaše osobní údaje, po jakou dobu je zpracováváme a na základě jakého oprávnění? 

Údaje, které nám poskytujete, zpracováváme za tím účelem a dále používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádali. Dále abychom naplnili účel sjednané smlouvy a její plnění, abychom dostáli Našim i Vašim zákonným povinnostem či pro účely Našich oprávněných zájmů, případně zájmů třetích osob 

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností 

Za účelem uzavření smlouvy a dodání Vámi objednaných služeb a vést včetně vedení související komunikace, zpracováváme tyto obvyklé osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu, pas), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji, jako je např. bankovní informace o výši zajištěného dluhu). 

Oprávněním pro zpracovávání těchto údajů je zajištění plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely Našeho oprávněného zájmu nebo zájmu třetích osob (viz dále) 

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů 

Zpracovatele osobních údajů vyjma GDPR zavazují i další právní předpisy, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, zákona o archivnictví a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které nám přikazují zpracovávat tyto údaje: 

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji).
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje nejen ze smluv, jejichdodatků a příloh, ale i údaje sdělené Vámi na základě naší vzájemné komunikace. Tyto údaje budeme zpracovávat jen po dobu zákonné lhůty pro promlčení jednotlivých vzájemných nároků. 

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu 

V případě, že Nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich realitních služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud však Vaše konkrétní osobní údaje zpracováváme současně i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům Váš souhlas nutný není. 

Kterým dalším osobám zpřístupníme Vaše údaje? 

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, poskytovatele právních a poradenských služeb, zprostředkovatele úvěrů, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. S těmito zpracovateli máme uzavřeny individuální smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla zajištěna bezpečnost Vašich osobních údajů. 

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat). 

Rádi bychom Vás ubezpečili, že jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a tyto nepředáváme bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro jejich další zpracování, s tou výjimkou, pokud takové předání vyžaduje zákon, nebo v případě ochrany Našich právních zájmů. 

Poučení - Informace o Vašich právech při ochraně osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám sdělujeme, jaká práva Vám svědčí a která můžete uplatnit: 

 Právo na přístup k osobním údajům - V souladu se čl. 12 GDPR Vás na základě Vaší žádosti informujeme, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak Vám náleží přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů. My jako správci máme naopak právo za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 Právo na opravu osobních údajů - právo Vám zaručuje, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné či nepřesné osobní údaje, či na základě Vaší žádosti doplnili neúplné nebo chybné osobní údaje, a to na základě Vašeho dodatečného prohlášení. 

 Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)  v případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (vyjma výjimek uvedených v čl. 17 GDPR, opravňujících zpracovatele výmaz neprovést). 

 Právo na omezení zpracování - v případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom až na nezbytnou míru omezili zpracování vašich osobních údajů. 

 Právo vznést námitku  pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Nevyhovíme-li Vaší žádosti, či pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na dozorový úřad, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 

 

v Městě Albrechticích dne 24.května 2018 ing. Zdeněk Kurečka majitel firmy

 

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

POUČENÍ 

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst.1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako "OZ") (dále jen jako "Poučení")

realizované ze strany : ing. Zdeněk Kurečka
IČO: 46141049 se sídlem: Nádražní 383/5, 793 95 Město Albrechtice
tel.: +420 724 213 037, e-mail: info@kureckareality.cz, www.kureckareality.cz

datová schránka : qnjpjtm
(dále jen jako "Zprostředkovatel")

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako "Zájemce")

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že: 

- Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

- Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí,

 pronájmu nemovitých věcí, podnájmu nemovitých věcí, převodu členského podílu v bytovém družstvu třetí osobě

 
- Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě. 
- Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou veZprostředkovatelské

smlouvě) - s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoňjedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5-ti dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy; 
- Cena služby (tj. Odměna) bude činit konkrétní sjednané - procento či částka ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Odměně bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Odměna činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.
- Odměna bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Odměny), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Odměnu, tak i DPH z této;
- Odměna bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem); - Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Odměně.
- Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).  

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, bylali tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ): 

- Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu),pokud byla uzavřena mimo provozovnu zprostředkovatele a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
- Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit  informovat (vložte Vašejméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
- Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem. 

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy 

Adresát (zprostředkovatel): ...
se sídlem: ...
e-mail: ..., FAX: ...


Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...


Vaše jméno a příjmení: ...
Vaše adresa: ...
Datum: ...
Váš podpis: 
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech meziZprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

v Městě Albrechticích dne 24.5.2018

Ing. Zdeněk Kurečka majitel firmy (Zprostředkovatel)

Kde inzerujeme?